29 December, 2018

GOVERN CORPORATIU I POLÍTICA DE REMUNERACIONS

Per tal d'oferir la màxima transparència, Qrenta A.V., S.A. fa públics els següents documents tal i com estableix la Cirular 3/2017 de 29 de novembre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre obligacions de publicitat a través de la pàgina web de les Empreses de Serveis d'Inversió en matèria de govern corporatiu i política de remuneracions.


Estatuts Socials de QRenta A.V., S.A. OBRIR

Estructura organitzativa, línees de responsabilitat en la presa de decisions, repartiment de funcions en l'empresa i criteris per la prevenció de conflictes d'interessos. OBRIR

Breu descripció dels procediments establerts per a la identificació, medició, control i comunicació interna dels riscos als que estigui o pugui estar exposada l'empresa de serveis d'inversió. OBRIR

Breu descripció dels mecanismes de control intern, inclosos els procediments administratius i comptables. OBRIR

Composició del Consell d'Administració. OBRIR

Identificació de la persona que exerceix el càrrec de president del Consell d'Administració.  OBRIR

Informació sobre la remuneració total meritada en cada exercici econòmic pels membres del Consell d'Administració. OBRIR

Informació sobre els procediments establerts per a assegurar la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració, Director General i assimilats, així com sobre els mecanismes disposats per a complir amb les normes sobre incompatibilitats. OBRIR